pps_cata.jpgpps_pps.jpgpps_cnfp.jpgpsihoped.jpg2020_romania.jpgpps_learn_id.jpgpps_learn_id2.jpg

Ce înseamnă să fii psihopedagog?

Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Specializare de tradiţie a şcolii universitare clujene, Psihopedagogia Specială este un domeniu interdisciplinar care pregăteşte specialişti în domeniul intervențiilor psihopedagogice și pentru educarea şi recuperarea persoanelor cu dizabilităţi.

 

Durata şi activităţi

Pe parcursul celor 3 ani de studiu (6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor educaţiei cu aplicaţii în psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi cognitive, neuromotorii, senzoriale, tulburări de limbaj, tulburări comportamentale.

Prin stagiile de practică desfăşurate în instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli, cabinete şcolare şi interşcolare), clinici, ONG-uri, aveţi ocazia să vă completaţi pregătirea teoretică şi să dobândiţi competenţe procedurale.

Pregătirea dvs. va fi asigurată de un colectiv de cadre didactice, specializate în domeniul psihopedagogiei speciale, cu o vastă experienţă naţională şi internaţională.

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Rezultatele învăţării asigurate prin programul de studii

(extras din suplimentul de diplomă)

Competenţe profesionale

 • Evaluarea complexă (psiho-socio-pedagogică) a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu CES

 • Intervenţia psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru persoanele cu CES

 • Proiectarea unor programe educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă

 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)

 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

 • Facilitarea incluziunii şcolare, profesionale şi sociale a persoanelor cu CES

 • Utilizarea şi adaptarea tehnologiilor de acces pe baza principiilor designului universal în programele de învăţare şi reabilitare pentru copiii de vârstă antepreşcolară şi şcolară, al elevului, studentului şi adultului cu nevoi speciale

 • Proiectarea şi realizarea de activiăţi de învăţare itinerantă, individualizată şi de consiliere psihopedagogică care să permită performanţa în toate ariile de conţinut, facilitând integrarea într-o varietate de medii şi contexte a copiilor de vârstă antepreşcolară şi şcolară, al elevului, studentului şi adultului cu nevoi speciale. Consiliere psihopedagogică pentru familii având membru persoane cu nevoi speciale

 

Competenţe transversale

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni valorice explicite în relaţie cu drepturile şi demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap

 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue

 • Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională.

 

Absolvenţii specializării Psihopedagogie specială, ca psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari au un larg evantai de posibilităţi pentru a fi încadraţi în:

 • instituţii vizând evaluarea funcţională, recuperarea, reabilitarea şi educaţia persoanelor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ românesc, respectiv în şcoli speciale, centre de resurse şi şcoli inclusive,

 • centre logopedice interşcolare, cabinete logopedice din sistemul de învăţământ şi sistemul sanitar,

 • instituţii aparţinând Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Egalităţii de şanse, Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, organizaţiilor nonguvernamentale privind persoanele cu dizabilităţi, precum şi în instituţii private (cabinete de recuperare, grădiniţe, şcoli etc),

 • cabinete private cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială.

 


 

EXAMEN SCRIS VIZÂND CUNOŞTINŢELE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

SESIUNEA IULIE 2021

 

1. Particularităţi ale dezvoltării fizice, cognitive şi socio-emoţionale la vârstele: antepreşcolară, preşcolară, şcolară mică, şcolară mare.
2. Evaluarea psihopedagogică la o categorie de copii cu dizabilităţi: etape, caracteristici şi instrumente utilizate.
3. Programe de intervenţie timpurie (domeniu psihomotor, cognitiv, comunicare şi limbaj).
4. Specificul proiectării activităţilor de predare-învăţare la copiii cu dizabilităţi.
5. Planul de intervenţie personalizată (P.I.P.) la diferite categorii de dizabilităţi.
6. Prevenirea şi terapia tulburărilor de pronunţie, vorbire şi limbaj.
7. Prevenire şi intervenţie psihopedagogică la copiii cu dificultăţi de învăţare.
8. Elemente de consiliere ale familiilor copiilor cu dizabilităţi.

 

 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII ÎN CONTEXTUL DIZABILITĂŢII

 • Costea-Bărluțiu, C. (Coordonator și editor)(2016). Abordarea psiho-socială a dizabilității. Modele de evaluare și intervenție. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca. disponibil online la http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/resurse/2016%20C-Costea-Barlutiu%20-%20coordonator-editor.pdf 

 • Feldman, D.R., Wendkos Olds, S., Papalia, E. D. (2010). Dezvoltarea umană, Editura Trei, București.

 • Gherguţ, A., (2007). Sinteze de Psihopedagogie Specială. Ghid pentru concursuri și obținerea gradelor didactice. Editura Polirom, Iaşi.

 • Munteanu, A. (2006).  Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iași

 • Preda, V. (2012). Introducere in psihologia dezvoltarii (suport de curs), Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Departamentul de Psihopedagogie speciala.

 • Roșan, A. (coordonator)(2015). Psihopedagogia specială. Modele de evaluare și intervenție. Editura Polirom: Iași.

 • Schaffer, R.H. (2007). Introducere in psihologia copilului. Editura ASCR, Cluj.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DIZABILITATE INTELECTUALĂ
 • Brock, M. & Hatton, D. (2010). Distinguishing features of autism in boys with fragile X syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (10), 894–905.  jir_1315

 • Cornish, K., Sudhalter V., Turk, J. (2004). Attention and language in fragile X. Mental retardation and developmental disabilities research review, 10, 11-16.

 • ykens, E. M. şi colab. (2002). Maladaptive behaviour in children and adolescents with Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 46 (6), 484-492.

 • Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Support, AAIDD, 11th Edition, 2010. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD,  http://www.aamr.org/

 • Laws, G., & Bishop, D.V.M. (2004). Verbal deficits in Down’s syndrome and specific language impairment: a comparison. INT. J. LANG. COMM. DIS. 39 (4), 423–451

 • Menghini, D.,  Addona, F., Costanzo, F.  &Vicari, S (2010). Executive functions in individuals with Williams syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (5), 418–432.

 • Runceanu, L. E. (2004) Profiluri neurocomportamentale în deficienţele de intelect asociate unor sindroame genetice. Cogniţie, creier, comportament, 3-4, 483-497.

 • Whittington, J.  & Holland, T.(2011). Recognition of emotion in facial expression by people with Prader–Willi syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (1), 75-84.

 • http://www.aaidd.org

 

PSIHOPEDAGOGIA COPIILOR CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 •  Ariel, A. (1992), Education of Children and Adolescents with Learning Disabilities, California State University, SUA.

 • Asociaţia Reninco România (1999) Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Bucureşti.

 • David, C. și Roșan, A. (2019). Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învățare. Editura Polirom: Iași. 

 • David, C. și Roșan, A. (2017). Repere diagnostice bazate pe dovezi științifice în tulburările specifice de învățare. Editura Argonaut & Limes: Cluj-Napoca.

 • Bender, N. William (1993), Learning Disabilities: Best Practice for Professionals, Reed Publishing Inc., SUA. Doyle, J. (1996), Dyslexia an introductory guide, London, Whurr publishers Ltd..

 • Gavril, L. (2019). Dislexia. Simptome, cauze, intervenție. Editura Test Central: București.

 • Grégoire, J., Piérart, B. (1994), Evaluer les troubles de la lecture, DeBoeck-Wesmael, Bruxelles, p. 33-51, 105-127, 225-249.

 • Hallahan, D.P., Kaufmann, J.M. (1997) Exceptional Learners, Allyn & bacon, Massachusetts, p. 160-208.

 • Harris, I., Sipay, E. (1980), How to increase reading ability, New York, Lougman Inc.

 • Lerner, J., (1989), Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies, Fifth Edition, Houghton Mifflin, SUA.

 • Mercer & Mercer (1985), Teaching Students with Learning Problems, Toronto, Charles E. Merrill Publishing Company.

 • Ungureanu, D. (1998), Copiii cu dificultăţi de învăţare, E.D.P., Bucureşti.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE VIZUALE
 • Mason, H., & McCall, S. (Eds.). (1997). Visual impairment. Access to education for children and young people, London: David Fulton Publishers.

 • Pădure, M. (2014). Stiluri de învățare și tehnologii de acces în contextul deficiențelor de vedere. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca.

 • Preda, V. coord. (1999). Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.

 • Preda, V., Cziker, R. (2004), Explorarea tactil- kinestezică în perceperea obiectelor, a imaginilor tactile şi în lectura Braille, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE MULTIPLE
 •  Aitken, S., Buultjens, M. (2007), Procesul de predare – învăţare la copiii cu surdocecitate, Buureşti, Editura Semne

 • McInnes,J.M. şi Treffry, J.A. (2001), Copilul cu surdocecitate-Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucureşti

 • Sacks, S.Z. R.K. Silberman, R.K. (Eds.) (2002), Educating students who have visual impairments with other disabilities 2nd Ed., Paul H. Brooks Publishing Co., Baltimore

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ
 •  Anca, M.D. (2007). Psihologia deficienţilor de auz. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

 • Benoît, V. (2000). Psychologie de la surdite, DeBock, Universite.

 • Cucoş, C. (2007).  Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.

 • Pufan, C. (1982). Probleme de surdo-psihologie. Bucureşti, Editura Didactică Pedagogică.

 • Schow, R.L.; Nerbonne, M.A. (2007). Introduction to audiologic rehabilitation, Pearson Education, Boston.

 • Verza, E.; Verza, F.E. (2011). Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universităţii Bucureşti.

 

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
 • Anca, M.D. (2007). Logopedie. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

 • Anca, M.D.; Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului-o abordare interdisciplinară, Presa Universitară Clujeană.

 • Bodea-Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburarilor de limbaj. Editura Trei: București. 

 • Paul, R. (2007). Language Disorders from infancy through adolescence, Mosby Elsevier.

 • Raduly, Z. (2010). Ghid pentru studenţii dislexici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

 • Rondal, J.A.,Seron X. (sous la direction) (2000). Trouble du langage. Ed.:Pierre Mardaga, Hayen.

 • Vrăsmaş, E., Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj – intervenţii logopedice, Editura Didactică Pedagogică, Bucureşti.

 

DIDACTICA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE
 • Bateman, B. D., Herr, C. H. (2006). Writing measurable IEP goals and objectives. Wisconsin: IEP Resources.

 • Broderick, A., Mehta-Parekh, H., Kim Reid, D. (2005). Differentiating instruction for disabled students in inclusive  classrooms. Theory into practice, 44(3), 194–202.

 • Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, Iaşi: Editura Polirom.

 • Gherguţ, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). Iaşi: Editura Polirom.

 • Haager, D., & Klingner, J. (2005). Differentiating instruction in inclusive classrooms. The special educator’s guide. Boston: Pearson.

 • Lewis, R.B., & Doorlag, D.H. (2006). Teaching special students in general education classrooms (7th ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.

 • Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2004). The inclusive classroom. Strategies for effective instruction (2nd ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.

 • Olson, L. J, & Platt, J. M. (1996). Teaching children and adolescents with special needs. 2nd Edition. New Jersey: Merrill.

 • Roşan, A., Marcu, S. (coord.) (2007). Învăţăm împreună – repere metodologice în educaţia incluzivă , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca

 • Salend, S. J. (2005). Creating inclusive classrooms. Effective and reflective practices for all students (5th ed.). Upper Saddle River: Pearson, Merrill Prentice Hall.

 • Vrăsmaş, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv. Bucureşti: Editura Aramis

 • Waldron, K. (1996). Introduction to a special education. The inclusive classroom. New York: Delmar Publishers.

 

CONSILIEREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
 • Gillon, E. (2007). Facilitating a Process of Change, în Person-Centred Counselling Psychology. An Introduction, SAGE Publications, Los Angeles, p. 67-87;

 • Grey, R. (2010). Stages of Loss, în Bereavement, Loss and Learning Disabilities. A Guide for Professionals and Carers, Jessica Kingsley Publishers, London, p. 37-47;

 • Grey, R. (2010). Working with Families, în Bereavement, Loss and Learning Disabilities. A Guide for Professionals and Carers, Jessica Kingsley Publishers, London;

 • Hanson, M.J. (2003). Twenty-Five Years After Early Intervention: A Follow-Up of Children With Down Syndrome and Their Families, în Infants and Young Children, 16(4), p. 354-365;

 • Luterman, D. (2004). Counseling Families of Children with Hearing Loss and Special Needs, în The Volta Review, 104(4), p. 215-220;

 • Moulton Milo, E., (2002): The Death of Child With a Development Disability, în  Neymeier, R.A. (Ed.), Meaning Reconstruction and the Experience of Loss, American Psychological Association, Washington, DC;

 • Plimley, L., Bowen, M., Morgan, H. (2007). Family relationships, în Autistic Spectrum Disorders in the Early Years, Paul Chapman Publishing, London, p. 14-19;

 • Rogers, C. R. (2008): Cum pot să ajut? în A deveni o persoană, Ed. Trei, Bucureşti, p. 69-122.

 

Suporturi de curs recomandate
 • Cursurile de psihopedagogia tulburărilor intelectuale si didactica psihopedagogiei speciale

 • Cursurile de psihopedagogia deficienţilor de auz şi metodica recuperării deficienţilor de auz

 • Cursurile de psihopedagogia deficienţilor de vedere şi metodica recuperării deficienţilor de vedere

 • Cursurile de logopedie şi tehnici speciale de terapia limbajului

 
NOTĂ:  În afară de bibliografia recomandată puteţi consulta suportul de curs al fiecărei discipline incluse în evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker