2023_fiisitupsihoped.jpgpps_learnID.jpg2023_fiisitupsihoped-2.jpgpps_CATA.jpgpps_book.jpg

REGULAMENTUL  

de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master 

- completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022 -

Consultați regulamentul integral aici.


 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

aprobat în baza Hotărârii Senatului nr. 141 din 12.12.2022 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, conform O.M. nr. 3102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare al art. 13, alin. (3) din HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

Regulamentul integral poate fi consultat aici.


 

 

 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE
a Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
a Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

 

TITLUL I
DISPOZITII GENERALE

1. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei este o unitate profesional administrativa, care are datoria sa continue si sa perfectioneze traditia fondatorilor scolilor clujene de psihologie, psihopedagogie speciala si pedagogie, sa militeze pentru integrarea europeana si internationalizarea tuturor sectiilor, catedrelor si departamentelor din structura sa, precum si pentru adaptarea curriculara moderna a specializarilor universitare propuse.

2. Pentru desfasurarea activitatii didactice si de cercetare facultatea dispune de spatii pe strada Sindicatelor nr.7, Republicii nr. 37 si Traian Vuia nr. 116 si Mihail Kogalniceanu nr. 1.

3. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei constituie o unitate a Universitatii Babes-Bolyai si isi desfasoara activitatea in conditiile autonomiei universitare, în conformitate cu prevederile legale in materie si cu dispozitiile Cartei Universitatii.

4. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei sustine si promoveaza caracterul multicultural al Universitatii Babes-Bolyai si asigura accesul in comunitatea academica in conditii de egalitate pentru toti cetatenii romani, indiferent de apartenenta etnica. Comunitatea academica a facultatii este deschisa si cetatenilor straini, in conditiile legii. In sensul prezentului regulament, comunitatea academica este constituita din personalul didactic, de cercetare, personalul didactic auxiliar, studentii, masteranzii si doctoranzii facultatii.

5. Orice membru al comunitatii academice are dreptul legal de a participa la conducerea activitatii universitare. Organele de conducere sunt alese in conditiile Cartei Universitatii si ale Regulamentului de alegeri al facultatii.

6. Facultatea incurajeaza implicarea studentilor in procesul decizional si in mecanismele de evaluare a activitatii universitare.

7. Facultatea promoveaza parteneriatul cu alte institutii similare din tara si dezvolta relatii de colaborare cu facultati din strainatate.

8. In tot ce intreprinde, facultatea se bazeaza pe Legea Invatamantului, Statutul personalului didactic, Carta Universitatii "Babes-Bolyai", pe prezentul regulament si pe hotararile Consiliului Facultatii, Statutul Studentului UBB si Reguamentul de Credite Transferabile.

Mai multe informatii aici.


 

 

 

REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master

- completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022 -


A. INTRODUCERE

1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 3106/09.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB),
2. În fiecare an universitar examenul de finalizare a studiilor

Mai multe informații aici.


ANEXA REGULAMENT

privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă/conversie profesională şi masterat, în condiţiile suspendării activităţilor didactice faţă în faţă

 Având în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 şi măsurile ulterioare adoptate la nivel naţional pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-Co V -2, deciziile Universităţii Babeş-Bol yai cu privire la suspendarea activităţilor didactice faţă în faţă şi desfăşurarea acestora în regim online şi Hotărârea Senatului nr. 5936 din 16.04.2020 cu anexa privind Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condiţiile suspendării activităţilor didactice faţă în faţă, respectiv Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de jinalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020, Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a decis asupra următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de licenţă/absol vire şi disertaţie din iulie 2020, dacă situaţia la nivel naţional nu va permite reluarea activităţi l or didactice faţă în faţă:

Mai multe informații aici.


 
 
 

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master)

din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) - modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr. 70 din 14.06.2021

 

- CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE Art.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme aplicabile în interiorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenți și tuturor formelor de învățământ de la UBB, respectând Legea educației naționale 1/2011, Ordinul MECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Ordinul MEN nr. 5140/11.09.2019 privind mobilitatea academică a studenților, Ordinul MEN nr. 5146/12.09.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului European de credite transferabile și Carta UBB. În UBB, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul de învățământ se organizează pe cicluri: ciclul I – licența, cuprinde 6 – 8 semestre; ciclul II – masterat, cuprinde 2 - 4 semestre;

Mai multe informații aici.


 

 

 

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licență și masterat

Anexă la Hotărârea Senatului nr. 5 515/31.03.2020

Mai multe informații aici.

 

Metodologia de implementare a Regulamentului

privind acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeş-Bolyai

Mai multe informații aici.


 

 

 

REGULAMENT – CADRU al Universitatii Babes-Bolyai privind cazarea in caminele studentesti 
- aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 iulie 2009 -

 

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1. Caminele studentesti sunt unitati aflate in proprietatea, administrarea si folosinta Universitatii Babes-Bolyai, care asigura conditii de viata si studiu pentru studenti. Acestea functioneaza pe intreaga perioada a anului universitar. 

Art. 2. Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala. 

Art. 3. Repartitia locurilor de cazare pe facultati va fi propusa spre aprobarea Senatului Universitatii Babes-Bolyai de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii, impreuna cu prefectul si subprefectii studentilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare si tinând cont de numarul studentilor cu domiciliul stabil in afara municipiului Cluj-Napoca. 

Art. 4. Pentru a putea repartiza locurile de cazare in camine, este obligatoriu ca: 
(1) fiecare facultate sa comunice Directiei Generale Administrative cifra de scolarizare a studentilor bugetati: cursuri de zi, nivel licenta si master, a studentilor straini, bursieri ai statului român si a doctoranzilor cu frecventa. 
(2) Centrul de Cooperari Internationale sa comunice cifra studentilor straini veniti la studiu in cadrul programelor SOCRATES/ERASMUS si CEEPUS care urmeaza sa fie cazati in caminele alocate acestora. 
(3) Prefectul studentilor sa comunice lista studentilor senatori si cancelari care vor beneficia de cazare in camine. 

Art. 5. (1) La nivelul fiecarei facultati se constituie o Comisie de cazare care are obligatia de a repartiza toate locurile de cazare in camine, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(2) Facultatile pot efectua schimburi de locuri de cazare in camine in functie de solicitari, in limita locurilor disponibile, in termen de 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(3) In situatia in care o facultate considera ca nu poate acoperi numarul total de locuri de cazare ce ii revin cu studentii proprii, va pune la dispozitia Directiei Generale Administrative locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlaltor facultati, conform algoritmului de distribuire a locurilor de cazare pe facultati.

Mai multe informații aici


 

 

 

Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker