2019_deschidere_mca-tla.jpg2019_deschdiere_ZI.jpgpsihoped.jpg2019_deschdiere_id.jpg

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2017-2018

 

Art 1. În anul universitar 2017-2018 vor beneficia de burse studenţii înmatriculaţi în anul I de studiu la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Art 2. Bursele de performanţă şi cele speciale (de excelenţă) se acordă semestrial şi vor avea un cuantum de 600 de lei.

Art 3. Un student care urmează în paralel un program IF şi unul ID şi/sau IFR nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Bursele speciale (de excelenţă) şi cele de performanţă pentru studenţii ID şi IFR nu se exclud reciproc însă.

Art 4. Repartizarea burselor pe facultăţi şi programe de studii sunt prezentate în Anexa nr. 1.

Art 5. Plata burselor se va face printr-un singur transfer, în luna ulterioară celei în care se certifică obţinerea bursei.

Art 6. Pentru anul universitar 2017-2018, fondul de burse este asigurat în exclusivitate din resursele CFCIDFR.

Mai multe informații aici.


 

 

REGULAMENT
privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS)


CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme aplicabile în interiorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi şi tuturor formelor de învăţământ de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, respectând Legea educaţiei naţionale 1/2011, Ordinul MECTS privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului şi Carta Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. În Universitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul de învăţământ se organizează pe cicluri:

- ciclul I – licenţa, cuprinde 6 – 8 semestre;

- ciclul II – masterat, cuprinde 2 - 4 semestre;


Mai multe informaţii aici. 

 

 

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271 din 14 februarie 2012, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi ale Cartei Universităţii Babeş–Bolyai,

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai aprobă prezentul regulament

Mai multe informaţii aici.

Anexe la Regulamentul de organizare si desfasurarea examenului de finalizarea studiilor nivel licenta si masterat aici.


 

 

 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE
a Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
a Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca

 

TITLUL I
DISPOZITII GENERALE

1. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei este o unitate profesional administrativa, care are datoria sa continue si sa perfectioneze traditia fondatorilor scolilor clujene de psihologie, psihopedagogie speciala si pedagogie, sa militeze pentru integrarea europeana si internationalizarea tuturor sectiilor, catedrelor si departamentelor din structura sa, precum si pentru adaptarea curriculara moderna a specializarilor universitare propuse.

2. Pentru desfasurarea activitatii didactice si de cercetare facultatea dispune de spatii pe strada Sindicatelor nr.7, Republicii nr. 37 si Traian Vuia nr. 116 si Mihail Kogalniceanu nr. 1.

3. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei constituie o unitate a Universitatii Babes-Bolyai si isi desfasoara activitatea in conditiile autonomiei universitare, în conformitate cu prevederile legale in materie si cu dispozitiile Cartei Universitatii.

4. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei sustine si promoveaza caracterul multicultural al Universitatii Babes-Bolyai si asigura accesul in comunitatea academica in conditii de egalitate pentru toti cetatenii romani, indiferent de apartenenta etnica. Comunitatea academica a facultatii este deschisa si cetatenilor straini, in conditiile legii. In sensul prezentului regulament, comunitatea academica este constituita din personalul didactic, de cercetare, personalul didactic auxiliar, studentii, masteranzii si doctoranzii facultatii.

5. Orice membru al comunitatii academice are dreptul legal de a participa la conducerea activitatii universitare. Organele de conducere sunt alese in conditiile Cartei Universitatii si ale Regulamentului de alegeri al facultatii.

6. Facultatea incurajeaza implicarea studentilor in procesul decizional si in mecanismele de evaluare a activitatii universitare.

7. Facultatea promoveaza parteneriatul cu alte institutii similare din tara si dezvolta relatii de colaborare cu facultati din strainatate.

8. In tot ce intreprinde, facultatea se bazeaza pe Legea Invatamantului, Statutul personalului didactic, Carta Universitatii "Babes-Bolyai", pe prezentul regulament si pe hotararile Consiliului Facultatii, Statutul Studentului UBB si Reguamentul de Credite Transferabile.

Mai multe informatii aici.


Joomla templates by a4joomla
eXTReMe Tracker