Despre specializarea Psihopedagogie Specială Învățământ la Distanță

La nivelul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, activitățile de învățământ la distanță, frecvență redusă și de formare continuă se desfășoară prin Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă (CFCIDFR).

Învățământul la distanță și cu frecvență redusă din Universitatea ”Babeș-Bolyai” este organizat în baza legislației naționale, a reglementărilor Ministerului Educației și ARACIS-ului, a Cartei Universității ”Babeș-Bolyai” , a hotărârilor Senatului Universității ”Babeș-Bolyai” și a regulamentului de funcționare.

CFCIDFR asigură accesul tuturor studenților înscriși într-un program de studiu prin ID la toate serviciile de suport ale ID:  asistență la înscriere, facilități financiare, asistență educațională, livrarea resurselor de învățământ,  acces la mijloace de comunicație, suport tutoral adecvat, examinare corectă și asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obținute și consiliere profesională dezvoltă și promovează o politică clară privind: producerea de resurse de învățământ și asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaționale se accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate, distribuirea materialelor didactice, a tele-cursurilor, producerea și utilizarea materialelor și mijloacelor multimedia.

Programul de învățământ la distanță funcționează în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, la specializarea Psihopedagogie specială, începând din anul universitar 1999/2000.

Programul de Învățământ la Distanță Psihopedagogie specială oferă:

  • un program structurat, în care sunt incluse sarcini de lucru pe parcurs și proiecte care permit o asimilare continuă și eficientă a materiei;
  • suporturi de curs conceput pe principiile învățării adulților, care poate fi parcurs în condiții de confort, acasă, prin studiu individual;
  • îndrumare din partea unor tutori specializați și a unui responsabil de an;
  • consultații pentru facilitarea parcurgerii materialului de curs și realizarea sarcinilor aferente.

 

Obiectivele programului de studiu

Pregătirea absolvenților – licențiați în psihopedagogie specială, sub unghi teoretic, metodologic și practic – pentru dobândirea competențelor necesare activităților din sfera educației speciale (psihopedagogi în domeniul învățământului special, învățământului incluziv/integrat, psihopedagogi în domeniul intervenției timpurii și activităților recuperatorii și corectiv-compensatorii) și pregătirea acestora sub unghi teoretic și metodologic pentru a urma programele de masterat.

Modalitățile de îndeplinire a obiectivelor se referă la actualul plan de învățământ, elaborat pe baza exigențelor programului Bologna, cu o structură echilibrată în ceea ce privește disciplinele fundamentale, de specialitate și numărul de ore alocate practicii pedagogice și de profil, precum și la disciplinele din modulul pedagogic care sunt relaționate cu specificul activităților practice. În acest sens, practica pedagogică și de profil, se desfășoară în școli speciale, școli incluzive, clase integrate, grădinițe speciale, cabinete de logopedie, laboratoare de sănătate mintală.

 

Relevanța socială a programului de studiu

Specializarea psihopedagogie specială permite transpunerea în viață a filosofiei și politicii educaționale referitoare la “educația pentru toți” și “egalizarea șanselor”.

Absolvenții specializării psihopedagogie specială au un larg evantai de posibilități pentru a fi încadrați în instituții ale sistemului de învățământ românesc, precum și în instituții aparținând Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Ministerului Sănătății și organizații non-guvernamentale.

Programul Psihopedagogie specială - ID formează abilități de bază în cercetarea științifică și metodologia acesteia, astfel că studentul poate opta ulterior, pentru continuarea studiilor la nivel masteral și doctoral, fie spre o carieră în practica psihopedagogică, fie spre o carieră de cercetare.

Programul se integrează în politica generală a Universității “Babeș-Bolyai”, astfel încât parcurgerea să asigure absolventului cunoștințele necesare derulării la un înalt nivel de profesionalism al activităților presupuse de diferitele direcții de carieră pe care absolvenții le pot urma.

Departamentul de Psihopedagogie specială are încheiate convenții de practică sau acorduri de colaborare cu alte instituții relevante implicate și în desfășurarea programelor de studii ID. Convențiile de colaborare încheiate conțin referințe și pentru studenții care parcurg forma de școlarizare ID în special în ceea ce privește dobândirea unei experiențe practice relevante prin desfășurarea stagiile de practică cuprinse în planul de învățământ. Este asigurată și dotarea tehnică necesară desfășurării activităților specifice administrării sistemului ID și a utilizării sistemelor informaționale și de comunicare pentru managementul programului de studiu Psihopedagogie specială ID.

Pe durata studiilor, studenții specializării Psihopedagogie Specială au acces la suite Office 365 ș la un cont de e-mail instituțional.