Masterat Management, Consiliere si Asistenta Psihopedagogica in Institutiile Incluzive

 

Informatii despre perioada de inscrieri si calendarul admiterii se regasesc in sectiunea Admitere!

Masterat acreditat !!!

 

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială

Absolvenţii Specializării Psihopedagogie Specială, pe baza legislaţiei în vigoare, pot să obţină drept de liberă practică de la CPR - Colegiul Psihologilor din România în domeniul Psihopedagogiei Speciale.

 

Competenţe profesionale dobândite

 • Realizarea, implementarea, monitorizarea și coordonarea de programe de evaluare, intervenție și asistență psihopedagogică în diverse instituții, școli, spitale, organizații, asociații, cabinete individuale și asociate, centre publice și private.
 • Rezultate ale învățării:
  • Absolventul elaborează și aplică programe de identificare și evaluare psihopedagogică bazate pe dovezi științifice.
  • Absolventul utilizează teste, probe, chestionare, metode de evaluare psihopedagogică, școlară și vocațională și realizează demersuri de diagnostic psihopedagogic, conform competențelor profesionale.
  • Absolventul elaborează programe de intervenție psihopedagogică, programe de învățare și programe de asistență psihopedagogică.
  • Absolventul realizează și aplică strategii și programe de adaptare, augmentare și modificare curriculară în scopul incluziunii școlare și sociale în contextul tulburărilor de învățare, a tulburărilor emoționale și comportamentale și a dizabilității.
  • Absolventul elaborează planuri de servicii psihopedagogice personalizate (plan educațional personalizat, plan de intervenție personalizată, plan de terapia limbajului și a comunicării, plan de intervenție comportamentală), pentru copiii și elevii cu tulburări de dezvoltare, tulburări emoționale și comportamentale, tulburări de învățare, dizabilități și cerințe educaționale speciale 
  • Absolventul elaborează programe de intervenție timpurie pentru copiii cu tulburări de dezvoltare și/sau dizabilități.
  • Absolventul elaborează și aplică programe de identificare, consiliere psihopedagogică și vocațională a copiilor și a tinerilor capabili de performanță înaltă, spre programe adecvate nevoilor lor specifice, în colaborare cu alți specialiști.

 

 • Elaborarea și implementarea de programe de consiliere și asistență psihopedagogică și consiliere vocațională pentru copiii și elevii cu tulburări de dezvoltare, tulburări emoționale și comportamentale, tulburări de învățare, dizabilități și cerințe educaționale speciale (CES).
 • Rezultate ale învățării: 
  • Absolventul identifică, selectează și aplică activități și programe de consiliere și asistență psihopedagogică bazate pe dovezi științifice.
  • Absolventul elaborează și implementează programe de consiliere vocațională în instituții incluzive, cabinete și centre.
  • Absolventul implementează programe de reconversie profesională în contextul unor dizabilități dobândite pe parcursul vieții.
  • Absolventul realizează ședințe de consiliere a părinților sau a altor aparținători, în probleme de relaționare cu persoanele aflate în dificultate, datorate dizabilităților sau bolilor cronice.
  • Absolventul proiectează și realizează programe de formare, perfecționare și specializare în domeniul educației incluzive, intervențiilor psihopedagogice, managementul instituțiilor incluzive pentru membrii echipei multidisciplinare, cadre didactice, manageri, părinți și aparținători.
  • Absolventul oferă consultanță, analizează, elaborează și implementează politici educaționale și sociale în domeniul dizabilității și a incluziunii.

 

 • Realizarea managementului instituțiilor școlare, centrelor, organizațiilor incluzive, implementarea și coordonarea de programe de diagnoză organizațională, servicii de educație incluzivă și incluziune socială.
 • Rezultate ale învățării: 
  • Absolventul deține competențe privind managementul instituțiilor școlare incluzive publice și private și a serviciilor de intervenție educațională și psihopedagogică.
  • Absolventul analizează, selectează, realizează și aplică planuri de management a instituțiilor de educație incluzivă și/sau specială.
  • Absolventul organizează, coordonează și monitorizează programe de suport psihopedagogic, de management al clasei și de prevenție a tulburărilor emoționale și comportamentale pentru elevi, cadre didactice și alți specialiști.
  • Absolventul aplică strategii și programe de incluziune socială.
  • Absolventul realizează activități de management al cercetării în cadrul echipelor multidisciplinare. 
  • Absolventul oferă consultanță de specialitate familiei, cadrelor didactice, altor specialiști, personalului administrativ, liderilor comunitari privind educația incluzivă, barierele educaționale, profesionale și sociale cu care se confruntă  persoanele cu dizabilități, oportunitățile și soluțiile, educația incluzivă și incluziunea socială.
  • Absolventul elaborează și implementează proiecte instituționale în domeniul intervențiilor psihopedagogice, educaționale și terapeutice, a educației incluzive și a programelor de formare continuă.
  • Absolventul proiectează și implementează procese de diagnoză organizațională. 
  • Absolventul formulează și aplică strategii de dezvoltare instituțională. 
  • Absolventul cunoaște cadrul legal de funcționare al instituțiilor și organizațiilor de educație incluzivă și specială, precum și a serviciilor psihopedagogice. 

 

 • Proiectarea și implementarea de design-uri de cercetare în domeniul managementului, consilierii și asistenței psihopedagogice.  
 • Rezultate ale învățării: 
  • Absolventul cunoaște conținutul, utilitatea și limitele principalelor metodologii de cercetare calitativă și cantitativă aplicabile managementului școlar, evaluării, consilierii și intervenției psihopedagogice. 
  • Absolventul aplică adecvat diferitele metode de cercetare în raport cu problematica tulburărilor de neurodezvoltare și a dizabilității, dar și cu specificul managementului instituțiilor incluzive, consilierii și intervențiilor psihopedagogice. 
  • Absolventul analizează critic (putere statistică, limite, interpretări) rezultatele cercetărilor pentru a le valorifica în propria activitate terapeutică sau pentru a identifica noi problematici de cercetare. 
  • Absolventul proiectează, implementează și coordonează cercetări-acțiune. 
  • Absolventul proiectează, coordonează și aplică studii și programe de cercetare în domeniul psihopedagogic și domenii conexe, pe baza paradigmei practicianului reflexiv. 
  • Absolventul identifică și evidențiază subiecte / teme actuale de cercetare în domeniul evaluării și al intervenției psihopedagogice. 
  • Absolventul cunoaște cel puțin un program de prelucrare statistică a datelor. 
  • Absolventul deține abilități de prezentare / diseminare / raportare a rezultatelor cercetării.

 

Competenţe transversale dobândite

 • Aplicarea principiilor și a normelor de etică și deontologie profesională din ghidurile și codurile profesionale bazate pe valorile în acțiune, drepturile, demnitatea și calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. 
 • Rezultate ale învățării
  • Absolventul cunoaște codul de etică, deontologie și ghidurile care stau la baza profesiei. 
  • Absolventul îndeplinește cu responsabilitate sarcinile profesionale aplicând principiile, codurile de etică și deontologie profesională în vederea asigurării unui demers diagnostic, de evaluare și intervenție psihopedagogică. 
  • Absolventul previne și identifică situațiile și contextele generatoare de abateri la etica și deontologia profesională. 
  • Absolventul promovează și aplică abordări diagnostice și terapeutice bazate pe dovezi validate științific. 
  • Absolventul promovează și susține, în cadrul echipei multidisciplinare și a activităților de management școlar și profesional, deontologia profesională, etica și integritatea academică. 
  • Absolventul realizează cercetări în domeniul psihopedagogiei speciale și incluzive, bazate pe avize de etica cercetării, consimțământ informat și proceduri de lucru transparente.  

 

 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniile psihopedagogiei speciale și psihologie. 
 • Rezultate ale învățării 
  • Absolventul colaborează cu membri ai familiei și cu ceilalți specialiști în cadrul echipei multidisciplinare formate din: specialiști în terapia limbajului, psihopedagogi, audiologi educaționali, psihologi, pedagogi, profesori de sprijin/ itineranți, medici, kinetoterapeuți, asistenți sociali, etc.
  • Absolventul optimizează calitatea serviciilor de consiliere și intervenție psihopedagogică, consiliere vocațională și a activităților de diagnoză organizațională și management.
  • Absolventul promovează și susține în mod pozitiv imaginea și importanța profesiei în societate prin workshop-uri profesionale, apariții mass-media și colaborări interdisciplinare și interinstituționale. 
  • Absolventul promovează și aplică modelul învățării prin cooperare, a învățării autodeterminate și a curriculumului bazat pe luarea de decizii în cadrul programelor de învățare, de consiliere și intervenții psihopedagogică, de consiliere vocațională, de incluziune școlară și socială. 
  • Absolventul deține abilități de comunicare și cooperare, de rezolvare a problemelor și managementul conflictelor.
  • Absolventul promovează empowerment-ul și drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul școlii, profesiei și societății. 

 

 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. 
 • Rezultate ale învățării 
  • Absolventul utilizează platformele de e-learning, învățarea de tip blended learning și bazele de date internaționale, în scopul dezvoltări personale și profesionale. 
  • Absolventul elaborează și derulează cursuri de formare profesională continuă bazate pe corelații dintre cerințele pieței muncii, cerințele sociale și nevoile personale.
  • Absolventul utilizează tehnologii ale informației și comunicării atât în propriul proces de dezvoltare și perfecționare profesională cât și în procesele de formare profesională continuă ale specialiștilor în domeniu.
  • Absolventul deține abilități de utilizare a tehnologiilor asistive și de acces și a integrării eficiente a acestora în dezvoltarea personală și profesională. 
  • Absolventul are abilități de promovare și suport a rețelelor profesionale naționale și internaționale. 
  • Absolventul utilizează tehnici de dezvoltare personală în formarea și dezvoltarea profesională continuă.

 

 

Profesionalizarea conform Clasificării Ocupațiilor din România

Consilier Şcolar, Consilier învăţământ, Consilier orientare privind cariera, Expert învăţământ, Inspector Şcolar, Director de proiect, Director unitate de învăţământ, Designer instrucţional, Cercetător în psihopedagogie specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială

 

pliant admitere MCA 2024