Nivel Licență - Psihopedagogie Specială 

 

Competenţe profesionale

CP 1. Evaluarea și interpretarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale copiilor și adolescenților cu tulburări de dezvoltare, dizabilități, tulburări emoționale și comportamentale și cerințe educaționale speciale (CES). Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște terminologia de bază utilizată în evaluarea diferitelor arii ale dezvoltării pe baza teoriilor validate științific din domeniul evaluării.
 2. Absolventul cunoaște scopul, utilitatea și limitele diferitelor modalități de evaluare, instrumente și probe.
 3. Absolventul selectează cele mai potrivite instrumente de evaluare psihopedagogică, în raport cu tipul de dizabilitate, vârsta și scopul evaluării.
 4. Absolventul aplică proceduri variate de evaluare în funcție de profilul de dezvoltare, învățare și comunicare în contextul dizabilității.
 5. Absolventul selectează, adaptează și modifică în mod adecvat diferite modalități de evaluare , cunoscând limitele și impactul acestor modificări.
 6. Absolventul interpretează rezultatele evaluărilor și le comunică în mod adecvat specialiștilor, dar și celorlalte părți implicate.
 7. Absolventul utilizează rezultatele evaluărilor psihopedagogice în intervenții psihopedagogice. 
 8. Absolventul aplică rezultatele evaluării în deciziile legate de educație, intervenție, suport psihopedagogic și planuri educaționale individualizate (PEI). 
 9. Absolventul utilizează modalități de evaluare conform reglementărilor legale și etice, pe baza recomandărilor și a ghidurilor profesionale din domeniu.  

CP 2. Realizarea de adaptări curriculare și suport psihopedagogic conform nivelului de dezvoltare, vârstei, potențialului de învățare și identității culturale a copiilor și adolescenților cu tulburări de dezvoltare, dizabilități, tulburări emoționale și comportamentale și cerințe educaționale speciale (CES). Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul elaborează și aplică modalitățile de adaptare, de augmentare și de modificare curriculară pe baza cunoștințelor dobândite.
 2. Absolventul aplică în procesul de învățare al elevilor cu dizabilități modelul curriculumului bazat pe luarea de decizii.
 3. Absolventul înțelege procesele de intervenție și de determinare a criteriilor de eligibilitate pentru adaptarea curriculară în cadrul serviciilor de educație specială și incluzivă. 
 4. Absolventul cunoaște și operează cu diferitele conținuturi curriculare.
 5. Absolventul evaluează, selectează, adaptează și utilizează strategii instrucționale și conținuturi curriculare pe baza principiilor Designului Universal. 
 6. Absolventul dezvoltă și selectează conținuturi instrucționale, materiale, resurse și strategii didactice, care răspund unor factori diverși cum sunt etnia, limba, religia, genul, profilul de dezvoltare al dizabilității și factorii culturali.
 7. Absolventul elaborează planuri de intervenție personalizate și programe de sprijin care să faciliteze incluziunea școlară și socială a elevilor cu CES. 

CP 3. Elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor educaționale individualizate (PEI), proiectelor de intervenție personalizată (PIP) și planurilor de terapie a limbajului pentru copii, adolescenți cu tulburări de dezvoltare, dizabilități, tulburări emoționale și comportamentale și cerințe educaționale speciale (CES). Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul deține un ansamblu funcțional de cunoștințe privind obiectivele individuale de învățare, metodele și tehnicile didactice, compensatorii și reabilitative și materiale curriculare, precum și tehnicile de management al comportamentului.
 2. Absolventul selectează și analizează critic o gamă variată de proiecte de intervenție personalizate (PIP), proiecte educaționale individualizate (PEI) și planurilor de terapie a limbajului din practica consacrată din literatura națională și internațională, ca parte componentă a unui curriculum funcțional.
 3. Absolventul aplică și adaptează tehnici de modificare a metodelor instrucționale și a materialelor, în funcție de stilurile de învățare și nevoile elevilor/adulților cu dizabilități.
 4. Absolventul utilizează rezultatele evaluărilor în vederea realizării, monitorizării și modificării modalităților de instruire cu scopul optimizării procesului de învățare a copiilor / elevilor / adulților cu dizabilități.
 5. Absolventul selectează, prioritizează și dozează adecvat obiectivele educaționale și de intervenție, în raport cu evaluarea realizată.
 6. Absolventul creează medii de învățare bazate pe proiecte de intervenție personalizate (PIP), proiecte educaționale individualizate (PEI) și/sau planuri de terapie a limbajului, care să dezvolte participarea activă, independența, autonomia,  autodeterminarea. și incluziunea 
 7. Absolventul formulează criterii de monitorizare și evaluare a progresului elevilor pe baza ghidurilor de bune practici profesionale și elaborează proiecte de intervenție personalizate (PIP), proiecte educaționale individualizate (PEI) și/sau planuri de terapie a limbajului și comunicării.
 8. Absolventul va folosi rezultatele evaluării pentru a revizui planurile/proiectele individualizate / personalizate.

CP 4. Proiectarea și realizarea de activități de consiliere psihopedagogică, învățare itinerantă și suport psihopedagogic pentru copii, adolescenți cu tulburări de dezvoltare, dizabilități, tulburări emoționale și comportamentale, cerințe educaționale speciale (CES) și familiile acestora. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște principalele modele și teorii din cadrul diverselor paradigme privind consilierea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora. 
 2. Absolventul realizează activități de sprijin și învățare itinerantă, prin aplicarea principalelor teorii și ghiduri de bune practici bazate pe dovezi științifice.  
 3. Absolventul elaborează programe de învățare itinerantă și de suport psihopedagogic pentru copiii/elevii cu CES, integrați în învățământul de masă sau pentru elevii imobilizați la domiciliu sau aflați în medii spitalicești.
 4. Absolventul planifică, evaluează și implementează programe care facilitează participarea socială a persoanelor cu dizabilități în familie, școală, loc de muncă și activități ale comunității.
 5. Absolventul elaborează, aplică și monitorizează proiecte de consiliere psihopedagogică pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora;
 6. Absolventul oferă consultanță de specialitate familiilor, cadrelor didactice, altor specialiști, personalului administrativ, liderilor comunitari privind dificultățile specifice persoanelor cu dizabilități. 
 7. Absolventul cunoaște și implementează modele de parteneriat la clasă.
 8. Absolventul cunoaște și implementează cele mai adecvate forme de desfășurare a activităților educaționale și terapeutice- recuperatorii.

CP 5. Utilizarea tehnologiilor assistive și de acces în programele de învățare și intervenție psihopedagogică pentru copii, adolescenți cu tulburări de dezvoltare, dizabilități, tulburări emoționale și comportamentale și cerințe educaționale speciale (CES). Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul deține cunoștințe privind principalele tehnologii assistive și de acces, produse, servicii și resurse care să facilitează mediul de dezvoltare al copiilor mici, mediul de învățare al elevilor și mediile profesionale ale adulților cu nevoi speciale, precum și procesul de incluziune al acestora. 
 2. Absolventul aplică principiile designului universal (UD) și principiile designului în învățare (UDL), în vederea facilitării accesului copiilor cu dizabilități la curriculum adaptat și la activitățile educaționale și de viață cotidiană.
 3. Absolventul realizează în echipe multidisciplinare evaluarea funcțională a accesibilității mediului pentru persoanele cu dizabilități și a nevoilor de utilizare a tehnologiilor de acces. 
 4. Absolventul identifică, selectează și implementează sisteme și mijloace de comunicare augmentativă sau alternativă (limbaj mimico-gestual, Braille, aplicații alternative și augmentative) pentru copiii și elevii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale.
 5. Absolventul deține cunoștințe în implementarea și utilizarea tehnologiilor de acces în proiecte de intervenție personalizate (PIP), proiecte educaționale individualizate (PEI) și/sau planuri de terapie a limbajului. 
 6. Absolventul elaborează, aplică și monitorizează strategii de integrare pe piața forței de muncă pentru adulții cu dizabilități.

 

Competenţe transversale

CT 1. Aplicarea normelor etice în cercetările acțiune cu persoane cu dizabilități, precum și în activitățile de evaluare, adaptare curriculară și consiliere psihopedagogică. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște normele competențele și treptele profesionale privind dreptul de liberă practică în psihopedagogia specială.
 2. Absolventul își desfășoară activitatea în concordanță cu ghidurile de bune practici și codurile etice și de deontologie profesională.
 3. Absolventul execută în mod responsabil sarcinile profesionale în condiții de autonomie profesională și asistență calificată. 
 4. Absolventul elaborează protocoale de consimțământ informal privind efectuarea de studii și cercetării în domeniul dizabilității. 
 5. Absolventul cunoaște și aplică intervenții psihopedagogice bazate pe dovezii științifice.
 6. Absolventul deține abilități de comunicare profesională a rezultatelor evaluărilor psihopedagogice, a intervențiilor și a studiilor și cercetărilor realizate în acest domeniu. 

CT 2. Planificarea și implementarea activităților din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului în echipa multi–disciplinară. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște tehnici de lucru eficiente. 
 2. Absolventul deține abilități de a comunica în mod clar rezultatele evaluărilor și intervențiilor psihopedagogice din cadrul echipei multidisciplinare. 
 3. Absolventul deține abilități de management a cazurilor bazat pe reguli clare, responsabilitate reciprocă și respectul pentru fiecare membru al echipei. 
 4. Absolventul deține tehnici de management al conflictelor în cadrul muncii în echipă. 
 5. Absolventul realizează un plan de servicii personalizate în funcție de intensitatea nevoii de suport și asistență psihopedagogică. 
 6. Absolventul prezintă abilități de colaborare, cooperare și luarea deciziilor.

CT 3. Utilizarea platformelor de e-learning, a învățării de tip blended learning și a bazelor de date internaționale pentru dezvoltarea personală și profesională. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul deține cunoștințe privind principalele platforme de e-learning.
 2. Absolventul deține abilități de identificare și analiză critică a punctelor tari, a oportunităților de învățare și aplicație, precum și a limitelor desfășurării activităților didactice pe platforme de e-learning
 3. Absolventul știe să aleagă și să utilizeze platformele de e-learning pe baza unor criterii relevante de funcționalitate, fiabilitate, uzabilitate și accesibilitate. 
 4. Absolventul poate utiliza baze de date internaționale în formarea competențelor profesionale și transversale.
 5. Absolventul deține competențe digitale care îi permit învățarea de tip blended learning. 
 6. Absolventul are abilități de integrare a tehnicilor de învățare e-learning/m-learning în procesul de dezvoltare a carierei și a competențelor antreprenoriale.

 

 


 

 

Masterat Management consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive

 

Competenţe profesionale

CP. 1. Realizarea, implementarea, monitorizarea și coordonarea de programe de evaluare, intervenție și asistență psihopedagogică în diverse instituții, școli, spitale, organizații, asociații, cabinete individuale și asociate, centre publice și private. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul elaborează și aplică programe de identificare și evaluare psihopedagogică bazate pe dovezi științifice.
 2. Absolventul utilizează teste, probe, chestionare, metode de evaluare psihopedagogică, școlară și vocațională și realizează demersuri de diagnostic psihopedagogic, conform competențelor profesionale.
 3. Absolventul elaborează programe de intervenție psihopedagogică, programe de învățare și programe de asistență psihopedagogică.
 4. Absolventul realizează și aplică strategii și programe de adaptare, augmentare și modificare curriculară în scopul incluziunii școlare și sociale în contextul tulburărilor de învățare, a tulburărilor emoționale și comportamentale și a dizabilității.
 5. Absolventul elaborează planuri de servicii psihopedagogice personalizate (plan educațional personalizat, plan de intervenție personalizată, plan de terapia limbajului și a comunicării, plan de intervenție comportamentală), pentru copiii și elevii cu tulburări de dezvoltare, tulburări emoționale și comportamentale, tulburări de învățare, dizabilități și cerințe educaționale speciale (CES).
 6. Absolventul elaborează programe de intervenție timpurie pentru copiii cu tulburări de dezvoltare și/sau dizabilități.
 7. Absolventul elaborează și aplică programe de identificare, consiliere psihopedagogică și vocațională a copiilor și a tinerilor capabili de performanță înaltă, spre programe adecvate nevoilor lor specifice, în colaborare cu alți specialiști.

 CP. 2. Elaborarea și implementarea de programe de consiliere și asistență psihopedagogică și consiliere vocațională pentru copiii și elevii cu tulburări de dezvoltare, tulburări emoționale și comportamentale, tulburări de învățare, dizabilități și cerințe educaționale speciale (CES). Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul identifică, selectează și aplică activități și programe de consiliere și asistență psihopedagogică bazate pe dovezi științifice.
 2. Absolventul elaborează și implementează programe de consiliere vocațională în instituții incluzive, cabinete și centre.
 3. Absolventul implementează programe de reconversie profesională în contextul unor dizabilități dobândite pe parcursul vieții.
 4. Absolventul realizează ședințe de consiliere a părinților sau a altor aparținători, în probleme de relaționare cu persoanele aflate în dificultate, datorate dizabilităților sau bolilor cronice.
 5. Absolventul proiectează și realizează programe de formare, perfecționare și specializare în domeniul educației incluzive, intervențiilor psihopedagogice, managementul instituțiilor incluzive pentru membrii echipei multidisciplinare, cadre didactice, manageri, părinți și aparținători.
 6. Absolventul oferă consultanță, analizează, elaborează și implementează politici educaționale și sociale în domeniul dizabilității și a incluziunii.

 CP. 3. Realizarea managementului instituțiilor școlare, centrelor, organizațiilor incluzive, implementarea și coordonarea de programe de diagnoză organizațională, servicii de educație incluzivă și incluziune socială.  Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul deține competențe privind managementul instituțiilor școlare incluzive publice și private și a serviciilor de intervenție educațională și psihopedagogică.
 2. Absolventul analizează, selectează, realizează și aplică planuri de management a instituțiilor de educație incluzivă și/sau specială.
 3. Absolventul organizează, coordonează și monitorizează programe de suport psihopedagogic, de management al clasei și de prevenție a tulburărilor emoționale și comportamentale pentru elevi, cadre didactice și alți specialiști.
 4. Absolventul aplică strategii și programe de incluziune socială.
 5. Absolventul realizează activități de management al cercetării în cadrul echipelor multidisciplinare.
 6. Absolventul oferă consultanță de specialitate familiei, cadrelor didactice, altor specialiști, personalului administrativ, liderilor comunitari privind educația incluzivă, barierele educaționale, profesionale și sociale cu care se confruntă  persoanele cu dizabilități, oportunitățile și soluțiile, educația incluzivă și incluziunea socială.
 7. Absolventul elaborează și implementează proiecte instituționale în domeniul intervențiilor psihopedagogice, educaționale și terapeutice, a educației incluzive și a programelor de formare continuă.
 8. Absolventul proiectează și implementează procese de diagnoză organizațională.
 9. Absolventul formulează și aplică strategii de dezvoltare instituțională.
 10. Absolventul cunoaște cadrul legal de funcționare al instituțiilor și organizațiilor de educație incluzivă și specială, precum și a serviciilor psihopedagogice. 

 CP. 4. Proiectarea și implementarea de design-uri de cercetare în domeniul managementului, consilierii și asistenței psihopedagogice. Rezultate ale învățării: 

 1. Absolventul cunoaște conținutul, utilitatea și limitele principalelor metodologii de cercetare calitativă și cantitativă aplicabile managementului școlar, evaluării, consilierii și intervenției psihopedagogice. 
 2. Absolventul aplică adecvat diferitele metode de cercetare în raport cu problematica tulburărilor de neurodezvoltare și a dizabilității, dar și cu specificul managementului instituțiilor incluzive, consilierii și intervențiilor psihopedagogice. 
 3. Absolventul analizează critic (putere statistică, limite, interpretări) rezultatele cercetărilor pentru a le valorifica în propria activitate terapeutică sau pentru a identifica noi problematici de cercetare. 
 4. Absolventul proiectează, implementează și coordonează cercetări-acțiune. 
 5. Absolventul proiectează, coordonează și aplică studii și programe de cercetare în domeniul psihopedagogic și domenii conexe, pe baza paradigmei practicianului reflexiv. 
 6. Absolventul identifică și evidențiază subiecte / teme actuale de cercetare în domeniul evaluării și al intervenției psihopedagogice. 
 7. Absolventul cunoaște cel puțin un program de prelucrare statistică a datelor. 
 8. Absolventul deține abilități de prezentare / diseminare / raportare a rezultatelor cercetării.

  

Competenţe transversale

CT. 1. Aplicarea principiilor și a normelor de etică și deontologie profesională din ghidurile și codurile profesionale bazate pe valorile în acțiune, drepturile, demnitatea și calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Rezultate ale învățării: 

 1. Absolventul cunoaște codul de etică, deontologie și ghidurile care stau la baza profesiei. 
 2. Absolventul îndeplinește cu responsabilitate sarcinile profesionale aplicând principiile, codurile de etică și deontologie profesională în vederea asigurării unui demers diagnostic, de evaluare și intervenție psihopedagogică.
 3. Absolventul previne și identifică situațiile și contextele generatoare de abateri la etica și deontologia profesională.
 4. Absolventul promovează și aplică abordări diagnostice și terapeutice bazate pe dovezi validate științific.
 5. Absolventul promovează și susține, în cadrul echipei multidisciplinare și a activităților de management școlar și profesional, deontologia profesională, etica și integritatea academică.
 6. Absolventul realizează cercetări în domeniul psihopedagogiei speciale și incluzive, bazate pe avize de etica cercetării, consimțământ informat și proceduri de lucru transparente. 

CT. 2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniile psihopedagogiei speciale și psihologie. Rezultate ale învățării: 

 1. Absolventul colaborează cu membri ai familiei și cu ceilalți specialiști în cadrul echipei multidisciplinare formate din: specialiști în terapia limbajului, psihopedagogi, audiologi educaționali, psihologi, pedagogi, profesori de sprijin/ itineranți, medici, kinetoterapeuți, asistenți sociali, etc.
 2. Absolventul optimizează calitatea serviciilor de consiliere și intervenție psihopedagogică, consiliere vocațională și a activităților de diagnoză organizațională și management.
 3. Absolventul promovează și susține în mod pozitiv imaginea și importanța profesiei în societate prin workshop-uri profesionale, apariții mass-media și colaborări interdisciplinare și interinstituționale.
 4. Absolventul promovează și aplică modelul învățării prin cooperare, a învățării autodeterminate și a curriculumului bazat pe luarea de decizii în cadrul programelor de învățare, de consiliere și intervenții psihopedagogică, de consiliere vocațională, de incluziune școlară și socială.
 5. Absolventul deține abilități de comunicare și cooperare, de rezolvare a problemelor și managementul conflictelor.
 6. Absolventul promovează empowerment-ul și drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul școlii, profesiei și societății.

CT. 3. Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. Rezultate ale învățării: 

 1. Absolventul utilizează platformele de e-learning, învățarea de tip blended learning și bazele de date internaționale, în scopul dezvoltări personale și profesionale.
 2. Absolventul elaborează și derulează cursuri de formare profesională continuă bazate pe corelații dintre cerințele pieței muncii, cerințele sociale și nevoile personale.
 3. Absolventul utilizează tehnologii ale informației și comunicării atât în propriul proces de dezvoltare și perfecționare profesională cât și în procesele de formare profesională continuă ale specialiștilor în domeniu.
 4. Absolventul deține abilități de utilizare a tehnologiilor asistive și de acces și a integrării eficiente a acestora în dezvoltarea personală și profesională.
 5. Absolventul are abilități de promovare și suport a rețelelor profesionale naționale și internaționale.
 6. Absolventul utilizează tehnici de dezvoltare personală în formarea și dezvoltarea profesională continuă. 

 

 


 

 

Masterat Terapia limbajului și audiologie educațională

 

Competenţe profesionale

CP. 1. Elaborează și implementează strategii și programe de prevenție, depistare și intervenție timpurie în tulburările de limbaj, vorbire și auz. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul identifică factorii de risc în contextul tulburărilor de limbaj și de comunicare și al dizabilității auditive, cu scopul prevenirii instalării acestor tablouri patologice.
 2. Absolventul cunoaște factorii etiologici ai diferitelor tablouri patologice din sfera limbajului și a funcționării auditive.
 3. Absolventul identifică și elaborează strategii de prevenție în tulburările de limbaj și auz.
 4. Absolventul elaborează demersuri de depistare a tulburărilor de limbaj și a auz.
 5. Absolventul elaborează programe de intervenție timpurie în tulburările de limbaj și auz.
 6. Absolventul folosește evaluarea de progres pentru a revizui programul terapeutic implementat.
 7. Absolventul utilizează instrumentar psihopedagogic și logopedic specific intervalului de vârstă 0-3 ani în vederea prevenirii și intervenției timpurii în contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive.
 8. Absolventul cunoaște metode și programe validate empiric adecvate intervenției timpurii în domeniul limbajului și al auzului.
 9. Absolventul elaborează, aplică și coordonează programe de intervenție timpurie adresate părinților copiilor cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive.

CP. 2. Realizează un demers diagnostic complex și de diagnostic diferențial în contextul tulburărilor de limbaj şi al dizabilităților auditive, prin utilizarea instrumentarului psihopedagogic și audiologic. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște teste, probe, instrumente formale de evaluare specifice diferitelor tablouri patologice din contextul tulburărilor de limbaj și al dizabilităților auditive.
 2. Absolventul cunoaște și aplică în selecția instrumentelor de evaluare diagnostică criterii de calitate psihometrică riguroase aferente acestei funcții a evaluării.
 3. Absolventul realizează diagnosticul diferențial între diferitele tipuri de tulburări de limbaj și comunicare și dizabilități auditive, și alte dizabilități, folosind instrumentarul de specialitate adecvat, precum și rezultatele evaluărilor realizate de alți specialiști (psihologi clinicieni, medici O.R.L, etc.).
 4. Absolventul elaborează instrumente informale sau adaptează instrumente existente care să informeze cât mai acurat și non-discriminativ procesul de diagnostic.
 5. Absolventul realizează recomandări privind efectuarea unor evaluări suplimentare (de natură medicală, psihologică, audiologică, kinetoterapeutică, etc.) în vederea delimitării corecte a tabloului patologic.
 6. Absolventul reevaluează și monitorizează evoluția cazurilor de tulburări de limbaj și comunicare în vederea identificării celor mai potrivite soluții terapeutice.
 7. Absolventul formulează în mod adecvat un prognostic în raport cu tipul tulburării de limbaj, vorbire, vârstă, prezența altor tulburări asociate, condiții medicale, inclusiv condiții de mediu.

CP. 3. Elaborează și implementează demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la nivelul auzului și cu tulburări de  limbaj și comunicare, în contextul tendințelor actuale, în plan educațional și terapeutic. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul elaborează planuri/ programe de intervenție și consemnează orice modificare în aceste planuri în vederea ajustării continue a demersului de intervenție din contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive.
 2. Absolventul selectează modalitățile terapeutice adecvate și le corelează cu conținuturile și resursele potrivite, în vederea dezvoltării de abilități și competențe funcționale pentru persoanele cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive.
 3. Absolventul corelează stilurile cognitive specifice elevilor cu tulburări de limbaj și dizabilități auditive, cu strategiile de instruire și cu resurse educaționale / terapeutice corespunzătoare.
 4. Absolventul utilizează și interpretează evaluările audiologice în vederea proiectării unor intervenții de terapia tulburărilor de limbaj și audiologice, eficiente.
 5. Absolventul desfășoară activități de terapie auditiv-verbală prin valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniile: fizicii acustice, audiologiei clinice, audiologiei educaționale, neuropsihologiei, psiholingvisticii, psihomotricităţii, biotehnologiilor, terapiilor ocupaționale, consilierii familiei și persoanelor cu dizabilități.
 6. Absolventul proiectează și implementează design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale, în vederea îmbunătățirii demersului terapeutic.
 7. Absolventul cunoaște diferite modalități de implementare a teleterapiei logopedice sub aspectul constrângerilor metodologice, legale, al cerințelor tehnice, dar și al limitărilor, inclusiv în ceea ce privește evidențele științifice actuale.
 8. Absolventul realizează demersuri de consiliere a părinților și aparținătorilor, în vederea selectării  informate a unui  program de intervenție. 

CP. 4. Proiectarea și implementarea de design-uri de cercetare în domeniul tulburărilor de limbaj și al audiologiei educaționale. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște conținutul, utilitatea și limitele principalelor metodologii de cercetare calitativă și cantitativă aplicabile specificului evaluării și intervenției în domeniul tulburărilor limbajului, comunicării și al dizabilităților auditive.
 2. Absolventul aplică adecvat diferitele metode de cercetare în raport cu problematica, dar și cu specificul tulburărilor de limbaj/ dizabilităților auditive.
 3. Absolventul analizează critic (putere statistică, limite,  interpretări) rezultatele cercetărilor pentru a le valorifica în propria activitate terapeutică sau pentru a identifica noi problematici de cercetare.
 4. Absolventul implementează cercetări-acțiune.
 5. Absolventul identifică și evidențiază subiecte / teme actuale de cercetare în domeniul evaluării și al intervenției în tulburările de limbaj, comunicare și de auz.
 6. Absolventul cunoaște cel puțin un program de prelucrare statistică a datelor.
 7. Absolventul deține abilități de prezentare / diseminare / raportare a rezultatelor cercetării.


Competenţe transversale

CT. 1. Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opțiuni valorice explicite în relație cu drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul cunoaște codul de etică și deontologie profesională al domeniului terapiei limbajului și al audiologiei educaționale.
 2. Absolventul îndeplinește cu responsabilitate sarcinile profesionale materializând principiile codului de etică profesională în vederea asigurării unui demers de evaluare și terapie adecvat în contextul tulburărilor de limbaj și a dizabilității auditive.
 3. Absolventul identifică situațiile în care sunt abateri de la codul de etică și normele deontologice profesionale.
 4. Absolventul analizează abordările diagnostice și terapeutice cu scopul de a asigura respectarea normele de etică și deontologie profesională.
 5. Absolventul realizează demersuri de evaluare și intervenție în sfera tulburărilor de limbaj și comunicare respectând drepturile fundamentale ale omului, normele legislative și demnitatea umană.
 6. Absolventul contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de terapia tulburărilor de limbaj, la dezvoltarea domeniului şi a profesiei și respectă codul de etică profesională. 

CT. 2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul colaborează cu membri ai familiei și cu ceilalți specialiști în cadrul echipei multidisciplinare formate din: specialiști în terapia limbajului, psihopedagogi, audiologi educaționali, psihologi, profesori de sprijin/ itineranți, medici, asistenți sociali, etc.
 2. Absolventul asigură consiliere și informare de specialitate membrilor echipei interdisciplinare cu privire la particularitățile tablourilor de tulburare de limbaj și a dizabilităților auditive.
 3. Absolventul integrează elementele de diagnostic ale întregii echipe, în vederea identificării unor soluții terapeutice adecvate domeniului terapiei limbajului și audiologiei educaționale.
 4. Absolventul demonstrează abilități de comunicare eficientă în raporturile cu ceilalți membri ai echipei de lucru.
 5. Absolventul realizează o abordare interdisciplinară a cazurilor de tulburări de limbaj și comunicare, pe baza informațiilor oferite de echipa multidisciplinară.
 6. Absolventul deține tehnici de rezolvare a conflictelor în cadrul muncii în echipă. 

CT. 3. Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. Rezultate ale învățării:

 1. Absolventul utilizează platformele de e-learning, a învățării de tip blended learning și a bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală și profesională.
 2. Absolventul identifică nevoia de învățare continuă, precum și soluțiile adecvate.
 3. Absolventul analizează critic noile direcții de evaluare și intervenție din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj și comunicare.
 4. Absolventul utilizează bazele de date internaționale și resursele digitale, în vederea învățării continue.
 5. Absolventul deține competențe digitale care îi permit învățarea continuă.
 6. Absolventul deține abilități de integrare eficientă a competențelor de învățare clasice și moderne pentru a-și asigura învățare continuă.

 


 

Politică privind fișierele de tip cookies

Acest site utilizează cookie-uri numai pentru a facilita navigarea și îmbunătățirea experienței în site. Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.